ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Voorwerp

Behalve andersluidende en geschreven bepaling tussen partijen, regelen deze algemene contractuele en facturatievoorwaarden de contractuele relatie tussen de NV Belgian East Wine (hierna genoemd B.ESTVINS), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 4801 STEMBERT, rue de la Papeterie, 3,ingeschreven in de KBO onder het nummer 862.720.671, met als hoofdactiviteit de verkoop van wijnen en de klant die de diensten en producten van B.ESTVINS bestelt voor een levering voorzien in België, en zelfs indien deze in strijd zouden zijn met diens eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden.

2. Bestelling

a ontvangst van een bestelling door B.ESTVINS, ontvangt de klant zijn schriftelijke bevestiging van bestelling die eveneens geldt als factuur. De specifieke en algemene contractuele en facturatievoorwaarden worden schriftelijk aan de klant overgemaakt, die wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en ze te hebben aanvaard. De bestellingen gedaan via de Website van B.ESTVINS gebeuren steeds onder de aanvaarding van de algemene voorwaarden. B.ESTVINS behoudt zich het recht voor geen gevolg te geven aan onduidelijke of onvolledige bestelformulieren.

3. Annulatiebeding in geval van verkoop op afstand

Enkel in geval van verkoop op afstand beoogd in het artikel 77 van de wet op de verkoopspraktijken en de informatie en bescherming van de consument van 14 juli 1991, heeft de consument het recht aan de verkoper te melden dat hij afziet van de verkoop, zonder vergoeding en zonder aanduiding van een motief, binnen de 7 werkdagen vanaf de dag van de levering van het product of het afsluiten van de dienstenovereenkomst, op voorwaarde dat de klant zijn annulatie schriftelijk en per aangetekende brief betekent aan B.ESTVINS, binnen de voormelde termijn van 7 werkdagen, op het volgende adres: rue de la
Papèterie, 3 te 4801 STEMBERT. De goederen moeten naar het hiervoor vermelde adres worden teruggestuurd, in hun staat van levering, op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de klant. Nochtans beschikt de consument niet over het recht om af te zien van de aankoop indien hij een aankoop in primeur onderschrijft.

4. Afwezigheid van het annulatiebeding

De consument (in alle andere gevallen dan deze voorzien in het artikel 3) en de professioneel beschikken niet over het recht om af te zien van de aankoop.

5. Levering

De bijdrage in de transportkosten in België bedraagt vijfentwintig euro (10 €) voor iedere bestelling van minder dan 100 €, en de leveringskosten zijn gratis voor iedere besteling van gelijk of meer dan 100 €. Behalve tegenstrijdige vermelding in de verkoopsofferte of op de bevestiging van de bestelling, zal de levering plaatsvinden binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van een volledige en correcte bestelling. De leveringen die, op vraag van de klant, gebeuren op plaatsen waar geen toezicht is (bergplaatsen, garages, in de tuin, ...) evenals bij buren of kennissen, gebeuren onder de uitsluitende verantwoordelijkheid en op risico van de klant. De klant is er steeds toe gehouden het aantal ontvangen pakjes te controleren alvorens de leverings-Ztransportbon te tekenen. Na de ondertekening is er geen enkele betwisting meer mogelijk. In geval van verhuis is de klant er steeds toe gehouden B.ESTVINS onmiddellijk schriftelijk in te lichten.

6. Betalingsmodaliteiten

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en conform aan de vermelding die op de bestelbon staat of zolang de voorraad strekt. De prijzen blijven geldig tot op de datum vermeld op het bestelformulier of voor de duur die B.ESTVINS schriftelijk aan zijn klant zal hebben bevestigd. B.ESTVINS kan steeds de prijzen wijzigen indien deze wijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op de producten, verpakkingsmateriaal,
transport,...).
Behalve tegenstrijdige en schriftelijke bepaling, zijn alle facturen contant betaalbaar op de vervaldag per overschrijving op een bankrekeningnummer aangeduid door B.ESTVINS. In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich ertoe het reeds geleverde te betalen aan de prijs vastgesteld op de factuur. De betwistingen betreffende de factuur moeten aan B.ESTVINS worden overgemaakt per aangetekend schrijven en binnen een termijnvans dagen te rekenen vanaf de facturatiedatum in gevai van nietbetaiing of laattijdige betaling van de factuur op de vervaldag, zal het verschuldigde bedrag worden verhoogdzonder ingebrekestelling en van rechtswegemet de conventionele intresten aan 15€ perjaarevenals een forfaitaire vergoeding van 15€ met een minimum van 75€

Desgevallend, is de klant eveneens gehouden tot betaling van alle inningskosten^zowel gerechtelijke alsnietgerechtelijke waartoe de inning vaneen onbetaalde factuur zal leiden. De niet gerechtelijke kosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10^van het verschuldigde bedrag,met een minimum van 125€ In geval van zware tekortkoming in hoofde van B.ESTVINS betreffendezijn verbintenissen,zal BESOINS een vergoeding verschuldigd zijn volgens de regels van het gemeenrecht en waarvan het bedrag de waarde van de factuur niet zal kunnen overschrijden De betalingsopdrachten via de bankof kredietkaartzijn slechts geldig indien en in de mate dat de bankrekening van B.ESTVINS werd gecrediteerd. Ingeval van nietbetaling of laattijdige betaling van een of meerdere facturen of in geval van faling,het onderadministratie plaatsen, algemene schuldenregeling of ieder ander teken van notoir onvermogen of verbod,behoudt
B.ESTVINS zich het recht voor om bestellingen te weigeren evenals het recht een lopende bestelling opte schorten zolangde facturen niet zijn betaaldof ingeval van onvolledige betaling van de facturen,zonder dat B.ESTVINS gehouden is of zou gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding

7. Eigendomsrecht

Alle geleverde producten blijven de exclusieve eigendom van B.ESTVINS zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij gewijzigd of opgenomen zijn, en zonder afbreuk aan de verplichting van de klant zich te verzekeren tegen de risico's van de producten en erop toe te zien als een goede huisvader. De klant weerhoudt zich op ieder moment ervan de producten door te verkopen onder een andere benaming of een ander merk dan deze aangeduid door B.ESTVINS.

8. Waarborg

Conform artikel 1649 quater van het burgerlijk wetboek, heeft de koper beoogd in het artikel 1649 bis van het burgerlijk wetboek (dit wil zeggen een "privé" consument in de zin van deze bepaling) recht op een wettelijke waarborg voor ieder gebrek aan conformiteit dat bestaat bij de levering van het goed en dat blijkt binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de afgifte. Onder voorbehoud van het vermoeden beoogd in het artikel 1649 quater § 4 van het
burgerlijk wetboek (« Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering»), behoort het aan de koper het bestaan van een gebrek aan overeenstemming op het ogenblik van de levering, te bewijzen, bij het verstrijken van deze termijn van 6 maanden tot het einde van het tweede jaar.
De koper zal ertoe gehouden zijn de verkoper per aangetekende brief in te lichten van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. Indien hij deze termijn om zijn klacht te uiten niet eerbiedigt, zal de koper zijn recht om de waarborg in te roepen, verliezen.
In geval van zichtbare beschadiging (glasbraak, tekorten, enz.), is de klant ertoe gehouden onmiddellijk voorbehoud te maken bij de levering, en indien hij een dergelijk voorbehoud niet onmiddellijk uit, zal een klacht dienaangaande niet meer ontvankelijk zijn. De klant is er eveneens toe gehouden dit onverwijld schriftelijk te betekenen binnen een termijn van 5 dagen te rekenen vanaf de levering, aan B.ESTVINS.
Alle geleverde wijnen zijn gedekt door de waarborg van B.ESTVINS. Indien een geleverde wijn niet aan de verwachtingen van de klant beantwoordt, staat het deze laatste vrij om hem te laten terugnemen (niet om hem zelf terug te sturen!) door B.ESTVINS, onder de volgende voorwaarden:
- de klant moet minstens zes flessen van dezelfde soort hebben besteld.
- de klant moet schriftelijk contact nemen met onze klantendienst (e-mail, brief, enz.)
- enkel de intacte flessen kunnen in aanmerking komen voor de terugname van de producten.
De klant mag slechts één fles van eenzelfde soort hebben geopend afkomstig uit één enkel lot om hem te proeven,
- het gaat niet om een zogenaamde gemengde doos.
Indien de voorwaarden zijn nageieefd,worden de teruggenomen producten door B.ESTVINS vervangen door een identiek of geiijkwaardig product Dpgeiet: in gevai van terugname blijven de aangerekende verzendkosten verschuldigd In geval van een gemengde doos, zal B.ESTVINS steeds een aangepaste oplossing voorstellen ter compensatie van de klant.

9. Overmacht

B.ESTVINS zal op geen enkel ogenblik verantwoordelijk zijn voor toestanden van overmacht of iedere andere oorzaak onafhankelijk van haar wil, onder meer oorlog, staking, lock-out, brokken, diefstal, brand, logistieke problemen bij de transporteurs en derden aangestelden enz., die als gevolg zouden hebben dat B.ESTVINS haar verplichtingen niet kan nakomen of deze niet tijdig kan voldoen, hoewel B.ESTVINS steeds haar best zal doen alles in het werk te stellen om de overeenkomst, desgevallend met vertraging, uit te voeren zonder gehouden te kunnen zijn tot een schadevergoeding.

10. Niet-verantwoordelijkheidsbeding

De informatie op de website worden aan de klant voorgesteld onder voorbehoud van typ- of drukfouten en andere materiële fouten. Wijzigingen, zowel wat betreft de producten als de prijs, kunnen ondertussen steeds tussenkomen. De klant wordt dus uitgenodigd regelmatig de website te consulteren om kennis te nemen van de laatste versie van onze voorwaarden. B.ESTVINS wijst iedere verantwoordelijkheid af wat betreft de gevolgen van eventuele foute of gewijzigde informatie, evenals voor de akten uitgevoerd door derden.

11. Bescherming van de private sfeer

Alle persoonlijke gegevens zijn voorbehouden voor intern gebruik bij B.ESTVINS. De gegevens hernomen in deze lijst zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor consultatiedoeleinden. De persoonlijke gegevens overgemaakt aan B.ESTVINS zijn enkel bestemd voor de diensten van B.ESTVINS. Zij worden in geen geval overgemaakt aan derden voor publiciteits- of promotiedoeleinden. De klant beschikt op ieder ogenblik en zonder kosten, over een toegangs- en
verbeteringsrecht van deze gegevens. Om dit te doen volstaat het dat hij schrijft naar B.ESTVINS, rue de la Papèterie te 4801 STEMBERT.

12. Toepasselijke wetgeving en bevoegdheid

Al onze overeenkomsten inbegrepen de contractuele en facturatievoorwaarden, evenals hun uitvoering, zijn onderworden aan het Belgische recht. De nietigheid van één of meerdere delen van deze voorwaarden brengt in geen geval de nietigheid mee van heel de overeenkomst maar enkel van het beoogde deel. De andere bepalingen blijven volledig van toepassing en onveranderd. In geval van geschil, is het Belgische recht van toepassing en zijn de
rechtbanken van Verviers bevoegd.